©. All rights reserved

©. All rights reserved

Wróć

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

Administratorem danych jest Adwokat Agnieszka Skirzewska–Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Skirzewska– Wojciechowska, ul. Niska 1B/113, 81–646 Gdynia, NIP: 7412060558, REGON: 384704628 (zwana dalej: Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: adwokat@swkancelaria.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Agnieszki Skirzewskiej–Wojciechowskiej w szczególności:

 • 1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (dane niezbędne do zawarcia umowy),
  • b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości),
 • 2) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Skirzewskiej–Wojciechowskiej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami,
 • 3) Na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Kancelarią Adwokacką Adwokat Agnieszki Skirzewskiej–Wojciechowskiej.

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce dostępnej na stronie www.swkancelaria.pl podczas jej włączenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • 1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • a) Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  • b) Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10);
  • c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych);
  • 2) Dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • 1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • 2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • 3) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 • 4) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • 5) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • 6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 • 7) Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 • 8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • 9) Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu prawa wymienione w pkt 1)–6) i pkt 8)–9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby).

Kategorie odbiorców danych:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. e-maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).